WSzW Lublin BIP
Historia
Poniedziałek, 28 maja 2018r.
ZARYS  HISTORYCZNY

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie jest spadkobiercą organów administracji wojskowej z okresu międzywojennego.

Zmiany w organizacji dowództw terytorialnych, które nastąpiły w 1921 roku związane były z zakończeniem wojny polsko-bolszewickiej i przechodzeniem armii na organizację pokojową. Obszar państwa podzielony został na dziesięć Okręgów Korpusów. Podział ten nie pokrywał się z podziałem administracyjnym na województwa.

Dowództwo Okręgu Korpusu nr II (DOK II) jako terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe utworzono z siedzibą w garnizonie Lublin.

Pierwszym dowódcą został gen. Jan ROMER (od 25 IX 1921), natomiast ostatnim gen. bryg. Mieczysław SMORAWIŃSKI (do IX 1939), który został zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Dowódca Okręgu Korpusu sprawował z ramienia ministra spraw wojskowych władzę wojskową na obszarze Okręgu Korpusu. Wszystkie formacje stacjonujące
na terenie Okręgu Korpusu podlegały mu pod względem mobilizacji, uzupełnień i administracji.

Dowództwu Okręgu Korpusu podporządkowane były Powiatowe Komendy Uzupełnień (PKU)(przemianowane następnie w Rejonowe Komendy Uzupełnień-RKU), które obok ewidencji poborowych, rezerwistów, żołnierzy pospolitego ruszenia i ponadkontyngentowych oraz przeprowadzenia poboru, opracowywały także przydziały mobilizacyjne rezerwistów.

W 1939 roku Okręg Korpusu Nr II obejmował swoim zasięgiem południową część województwa lubelskiego z powiatami : biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim, lubelskim, tomaszowskim i zamojskim, całe województwo wołyńskie (powiaty : dubieński, horochowski, kostopolski, kowelski, krzemieniecki, lubomelski, łucki, rówieński, włodzimierski i zdołbunowski) oraz południową część województwa poleskiego z powiatami : koszyrskim i sarneńskim.

 

UTWORZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO w LUBLINIE

Po II wojnie światowej w 1944 roku na opuszczonych już przez wojska terenach Lubelszczyzny powstały Rejonowe Komendy Uzupełnień. Były one organizowane na podstawie Dekretów PKWN z dnia 15 sierpnia i 30 października 1944 roku o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej  oraz  na podstawie rozporządzenia Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 15 sierpnia 1944 roku o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie został utworzony na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego dnia 1 stycznia 1963 roku. Zlokalizowano go w gmachu WRN w Lublinie przy ulicy 22 Lipca 4.

Swoim zasięgiem obejmował województwo lubelskie. Podporządkowane były mu Powiatowe Sztaby Wojskowe.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 23 czerwca 1995 roku utworzony został Wojewódzki Sztab Wojskowy-Regionalny Sztab Wojskowy w Lublinie. Obejmował on swoim zasięgiem następujące województwa :

 

                                                - lubelskie

                                                - chełmskie

                                                - zamojskie

 

Z chwilą utworzenia 16 województw WSzW-RSzW powrócił do poprzedniej nazwy – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie. Objął on w swoje podporządkowanie 8 Wojskowych Komend Uzupełnień. Jednocześnie został podporządkowany Dowództwu Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Od 1 stycznia 2003 roku podporządkowanych było 6 WKU w związku z rozwiązaniem WKU w Hrubieszowie i Kraśniku.

Od 1 stycznia 2011 roku po rozwiązaniu WKU Lublin-2 Szefowi WSzW podlega  5  Wojskowych Komend Uzupełnień – w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach i Zamościu.
Po rozformowaniu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dniem 1 stycznia 2012r. WSzW w Lublinie został podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy.

SZEFOWIE WSzW w LUBLINIE


 
płk dypl.        Eugeniusz BABICZ 1963r. – 1964r.
gen. bryg.     Jan PIRÓG 1964r. – 1986r.
gen. bryg.     Marian KOPER 1986r. – 1989r.
płk dypl.        Jan WÓJTOWICZ 1989r. – 1998r.
płk dr            Jerzy  GRYZ 1998r. – 2005r.
płk mgr         Mariusz JAGODZIŃSKI 2005r. – 2007r.
płk dr            Ryszard RYBCZYŃSKI 2007r. – 2008r.
płk dypl.       Jerzy  RÓŻAK 2008r.
płk dypl.       Roman CHOJECKI 2008r. – 2012r.
płk dypl.       Piotr  CHUDZIK 2012r.