WSzW Lublin BIP
Kierownictwo
Niedziela, 20 stycznia 2019r.

Szef

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Lublinie

cz.p.o. ppłk mgr inż.  Ireneusz OLENDER


Tel: 261 183 300
 

 

Zastępca Szefa - Szef Wydziału

ppłk mgr inż.  Ireneusz OLENDER

Urodził się 10 marca 1968 r. W 1987 r. ukończył Technikum Budowlane w Lublinie. W 1987 r., podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1991 r., uzyskując tytuł inżyniera – dowódcy. Równocześnie został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Przez następne piętnaście lat pełnił zawodową służbę wojskową w dęblińskiej Twierdzy w 60 Ośrodku Szkolno–Remontowym Wojsk Inżynieryjnych oraz 1 Pułku Drogowo-Mostowym im. Romualda TRAUGUTTA w Dęblinie, kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii mostowej, starszego oficera, szefa sekcji rozpoznawczej. W 1996r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów we Wrocławiu. W 2000 r. na Politechnice Lubelskiej obronił pracę magisterska i uzyskał tytuł magistra. W latach 2006-2007 r. pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Generalnym Zarządzie Wsparcia P-7, Szefostwa Obrony Terytorialnej na stanowisku Specjalisty Oddziału Operacyjnego. W 2006 r. na Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs specjalistyczny oficerów sztabowych – koordynatorów, następnie w tym samym roku ukończył kursy języka obcego – uzyskując 1 stopień znajomości języka angielskiego. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w zakresie Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Od 2007 do 2010 r. pełnił służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie na stanowisku szefa Wydziału Poboru i Uzupełnień, a następnie jako Szef Wydziału Rekrutacji. W 2011 r. na Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs dla oficerów kierujących administracja wojskową. W latach 2010-11 pełnił obowiązki szefa Sekcji Operacyjnej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie. W latach od 2011 do 2015 r. pełnił obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w Chełmie. Od 15.06.2015 r. pełni funkcję Zastępcy Szefa WSzW – Szefa Wydziału. W 2017r. ukończył kurs doskonalący w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na kierunku "Kierowanie Terenowymi Organami Administracji Wojskowej Szczebla WSzW". Żonaty, ma dwie córki. Zainteresowania to sport, motoryzacja oraz dobra książka i film.
 
Kontakt: i.olender(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 303
 

 

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

ppłk dr inż.  Zbigniew TARKA

 

Ppłk dr inż. Zbigniew TARKA urodził się 10 października 1963 r. w Malborku.  W 1984 r. ukończył z wyróżnieniem Technikum Górnicze MGiE w Katowicach. W latach 1984-1988 był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu na kierunku inżynierii ogólnej, uzyskując tytuł inżyniera – dowódcy. Po ukończeniu studiów został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Od 1988 do 1995 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 60. Ośrodku Szkolno-Remontowym  Wojsk Inżynieryjnych w Dęblinie, na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii. W latach 1993-1996 odbył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Lata 1995 do 2007 - to służba w 1 Pułku Drogowo – Mostowym im. Romualda Traugutta w Dęblinie, na stanowiskach: szefa logistyki batalionu, starszego oficera operacyjnego pułku, dowódcy GOM, dowódcy batalionu pontonowego. W 2002 r. ukończył kurs języka angielskiego, uzyskując 3 stopień znajomości języka, wg STANAGU 6001. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w AON w Warszawie, na kierunku Przywództwo i Negocjacje.  W latach 2004–2005 i 2007 pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej SFOR  i EUFOR  w Republice Bośni i Hercegowiny, na stanowiskach szefa G-1 i szefa Wojsk Inżynieryjnych w HQ EUFOR w Sarajewie. Od 2007 r. pełni zawodową służbę wojskową w WSzW w Lublinie na stanowisku szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień. W latach 2008–2012 odbył studia doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W czerwcu 2012 r. obronił pracę doktorską nt. „Kariera zawodowa żołnierzy kobiet a ich życie rodzinne” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2016 roku ukończył kurs doskonalący w CDKO AON w Warszawie na kierunku „Kierowanie Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla WSzW”. Odznaczony medalem: Za długoletnią służbę – srebrny, SZwSO – złoty, ZZdOK – srebrny oraz srebrną odznaką Zasłużony Żołnierz RP. Żonaty, ma jedną córkę. Zainteresowania: komunikacja społeczna, pedagogika społeczna, praca socjalna, przywództwo i negocjacje.
 
Rzecznik prasowy - z.tarka(at)ron.mil.pl
Tel: 261 183 314
kom: 693 895 378

 

 


 

Szef Sekcji Kadr

mjr mgr inż. Sławomir MOŻDŻEŃ


 
Kontakt: s.mozdzen(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 336
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki

mjr mgr Piotr SZCZEPANIUK

 

Kontakt: p.szczepaniuk(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 309

 

 


 
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Dariusz PROKOP

 

Kontakt: d.prokop(at)ron.mil.pl

Telefon: 261 183 333

 

 

 


 

Radca Prawny

mgr Robert MIERZEJEWSKI

 

Kontakt: r.mierzejewski(at)ron.mil.pl

Telefon: 261 183 334